Beogradski model američkog Senata

Projekat „Beogradski model američkog Senata”, predstavlja pokušaj verodostojnog predstavljanja rada Senata Sjedinjenih Američkih Država. Učesnici će imati priliku da se upoznaju sa radom Senata SAD-a kroz simulaciju legislativnog procesa.

Glavni cilj projekta je učvršivanje demokratskih vrednosti među mladim ljudima i njihovo upoznavanje sa značajem parlamentarizma. Ovaj projekat će podstaći učesnike da slobodno izraze svoje mišljenje, vežbaju svoj javni nastup, i poboljšaju svoje argumentacione sposobnosti. Jedan od željenih rezultata je da inspirišemo mlade ljude da se uključe u politički život, radeći time na stvaranju bolje zajednice. Cilj projekta je i osnaživanje srpsko-američkih odnosa.

Projekat sprovodi Centar za međunarodnu javnu politiku. Finansiran je od strane Ambasade Sjedinjenih Država, a podržali su ga i Fakultet političkih nauka i Centar za studije SAD-a.

The project “Belgrade Model of U.S. Senate”, is an attempt to consistently represent the work of the US Senate. Participants will have the opportunity to become acquainted with the US Senate works by simulating the legislative process.

The main task of the project is to strengthen democratic values among young people and familiarize them with the importance of parliamentarism. This project will encourage participants to freely express their opinion, practice their public appearance, and improve their argumentation skills. One of the anticipated results is inspiring young people to take part in political life and create a better society. The aim of the project is also strengthening Serbian-American relations.

This project is conducted by the Centre for International Public Policy. It is funded by the U.S. Embassy in Serbia, and it is supported by the Faculty of Political Sciences and The Centre for Studies of the USA.